LOGGA IN

Alla icke medlemmar har rätt till ett kostnadsfritt prova på pass.
Vi har ingen bindningstid på våra avtal.

Boxcross allmänna villkor 2018-05-25

 

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Boxcross 24/7 AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 7 år.
Distansavtalslagen
Boxcross 24/7 AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Boxcross 24/7AB om han/hon ångrat sitt köp.
2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Boxcross. Varje kund ansvarar även själv att berätta om denne har någon sjukdom som kan smitta via kroppsvätskor eller annat  samt informera Boxcross kring andra problem med hälsan som kan uppkomma.
3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Identifikation skall kunna uppvisas för Boxcross personal varje gång kunden besöker Boxcross träningsanläggning. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Boxcross personal.
4. Avtalstid och uppsägning
Boxcross erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet.
Vid uppsägning är det 1 månad uppsägningstid.
Senior 21-X år
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 599 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail eller muntligen på gymmet.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp en månad innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Senior 21-X år medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.
Ungdom & Student 13-20 år
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 499kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail eller muntligen på gymmet.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp en månad innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Ungdom & Student 13-20 år medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.
Junior 7-12 år
Uppsägning av Löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 499kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail eller muntligen på gymmet.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp en månad innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Junior 7-12 år medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.
Avbokning & bokning
Bokning av träningstillfälle sker senast 60 minuter innan start.
Avbokning av träningstillfälle sker senast 60 minuter innan start.

Klippkort

Vid köp av klippkort  betalar du för ett eller flera klippkort samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina klippkort när du vill genom att boka träningspass via Boxcross mobilapplikation.

Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina PT träningar när du vill genom att boka PT träningen med din coach/tränare.
5. Avstängning vid utebliven betalning:
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.
6. Betalning vid månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.
7. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter
Medlemskapen på Boxcross 24/7 AB har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp en månad innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
8. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Boxcross om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Boxcross ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.
9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Boxcross ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
Boxcross ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.
10. Praktiska ändringar
Boxcross 24/7 AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Boxcross hemsida.
11. Hantering av personuppgifter.

Boxcross 24/7 AB har rättslig grund att hantera följande uppgifter för att avtalet med dig som kund ska uppfyllas:

Förnamn, efternamn
Personnummer
Adress
Kön
E-post
Telefonnummer
Kortuppgifter/Bank kontouppgifter
Faktura uppgifter
Bild
Pass & aktivitets historik
Incheckningshistorik
Köp historik
Medlemskapshistorik

12. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Boxcross 24/7 AB för överföring till denne.
14. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.
15. Doping
Boxcross förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Boxcross. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.
16. Vistelse i lokal
Undertecknad medlem har rätt att vistas inom Boxcross 24/7 ABs lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Undertecknad medlem får ej hjälpa icke medlem att komma in i Boxcross lokal. I lokalen är det strikt förbjudet att använda sig av ytterskor innanför entrén. All träning ska ske i träningskläder. Som medlem plockar man undan sin utrustning efter användning.

17. Uteslutning av medlem
Boxcross 24/7 AB förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, avbryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker på grund av brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av tag, vistelse ilokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andramedlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Boxcross 24/7 AB sker ingen återbetalning.
18. Övervakning
Av säkerhetsskäl videoövervakar vi anläggningen, genom detta avtal godkänner du som medlem övervakningen.

19. Grundläggande regler
Din inpasseringstag är personlig och får inte lånas ut till annan person.

Om du som medlem släpper in obehörig (som ej har aktiv inpasseringstag) när anläggningen är obemannad, stängs din inpasseringstag av med omedelbar verkan och det utfärdas en straffavgift på 2 500kr.
När du som medlem tränar var noga med att ta lägga tillbaka använd utrustning till avsedda platser.

All åverkan på träningsutrustning och maskiner p.g.a vårdslöshet eller liknande medför ersättningsansvar.